متد آموزشی پیانوی اروپا

این کتاب بعنوان متدی کارآمد هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان بویژه در اروپا تدریس می شود.

در این متد علاوه بر پرورش شنوایی از راه یادگیری گوشی قطعات ، خلاقیت نوآموز توسط روشهای منطقی بداهه نوازی گشترش می یابد و در این میان به تکمیل دانسته های تئوریک نیز مبادرت می شود.

قابل ذکر است ترجمه حاضر بر اساس ویراست سه زبانه نسخه اصلی است.

پویان آزاده