کارگاه آموزشی مقاله نویسی برای دانشجویان موسیقی

انستیتو پیانو پویان برگزار مى کند:

کارگاه آموزشى مقاله نویسى علمى براى دانشجویان و پژوهشگران موسیقى

دکتر ایلناز رهبر عضو هیات علمى دانشگاه و دکتراى پژوهش هنر.

جهت ثبت نام به وبسایت ما به آدرس زیر مراجعه فرمایید:
www.pooyanpiano.com