شب کمانچه و پیانو ایرانی

 

با اجراى کمانچه استاد على اکبر شکارچى و پیانو دکتر پویان آزاده،

گرامیداشت ثبت ملى مکتب پیانو ایرانى و ثبت جهانى کمانچه

کاخ نیاوران پنجشنبه ١٨ مرداد ساعت ٢٠:٣٠