کتاب اتودهای «هلر» با مقدمه دکتر «پویان آزاده» منتشر شد.

کتاب اتودهای «هلر» با مقدمه دکتر «پویان آزاده» عضو هیات علمی دانشگاه هنر برای نخستین بار در کشور توسط نشر نای و نی منتشر شد.

هنرجویان عزیز و علاقمندان می توانند با مراجعه به نشر نای و نی و یا «انستیتو پیانو پویان» نسبت به تهیه این مجموعه اتود اقدام کنند.