با پژوهش و پیشنهاد دکتر پویان آزاده رشته کارشناسی تربیت مربی موسیقی (پداگوژی سازی موسیقی) برای دانشگاه های کشور تصویب نهایی گردید.

برای نخستین بار در کشور رشته کارشناسی تربیت مربی موسیقی (پداگوژی سازی موسیقی) با پژوهش و پیشنهاد دکتر پویان آزاده برای دانشگاه های کشور تصویب نهایی گردید. دانشگاه هنر آفرین پویان از مهرماه ۹۹ اقدام به پذیرش انحصاری کشوری دانشجو در این رشته می نماید.