اهمیت شرکت در جلسات کنترل

قابل توجه هنرجویان و خانواده های محترم مجموعه “انستیتو پیانو پویان”

با توجه به متد آموزشی مجموعه که منطبق با آخرین متدهای آموزش موسیقی اروپا می باشد و نظر به اهمیت کنترل کیفیت در نحوه آموزش، بررسی میزان پیشرفت هنرجویان، ارائه روش های انگیزشی و علمی جهت بهبود اجرا و پیشرفت بیشتر (با توجه به شرایط فردی هر شخص) و … حضور در “جلسات کنترل” به صورت منظم و مستمر در هر ترم آموزش که توسط مدیریت برنامه ریزی و زیر نظر دکتر پویان آزاده انجام می شود بسیار حائز اهمیت است.

با تشکر

مدیریت انستیتو پیانو پویان